Regulations

SKLEPU MUST HAVE

 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY
  Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Must Have usługi na rzecz Klienta.
 2. DEFINICJE
  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Pośrednictwa z Usługodawcą lub korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   3. PRODUKT – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma Sprzedawcy będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   5. SKLEP INTERNETOWY, SKLEP, MUST HAVE – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://musthave24.pl.
   6. SPRZEDAWCA – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną Umowy Sprzedaży i wskazany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej.
   7. UMOWA POŚREDNICTWA, UMOWA DROPSHIPPING-u – umowa o świadczenie Usługi Sklepu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą Sklepu Internetowego. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Usługodawcy. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.
   9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   10. USŁUGA SKLEPU, USŁUGA – usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach Usługi Sklepu Usługodawca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
   11. USŁUGODAWCA/POŚREDNIK – Galeria Bałtycka, aleja Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk
   12. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, dodanie go do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
  2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą i Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. ZAKRES USŁUGI DROPSHIPPING-u
  1. W ramach świadczonej przez sklep usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).
  2. W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.
  3. Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.
  4. Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
 4. OBOWIĄZKI STRON Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów:
  1. udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
  2. przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
  3. ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,
  4. ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy,
  5. przyjmuje zwroty towarów, w sytuacji gdy Klient wnioskuje o zwrot towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania,
  6. dostarcza klientowi instrukcję użytkowania towaru, oraz wszelkie niezbędne dokumenty związane z towarem w języku polskim
 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY POŚREDNICTWA
  1. Usługodawca w ramach Usługi Sklepu świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Poniżej przedstawione są kolejne etapy zmierzające do zawarcia Umowy Pośrednictwa z Usługodawcą.
  2. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą ma przebieg według następującego schematu:
   1. Klient składa Zamówienie na Produkt mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia.
   2. Po złożeniu Zamówienia (kliknięcie przez Klienta pola „Potwierdź zakup” w Formularzu Zamówienia) następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
  3. Zamówienie składane za pomocą Formularza Zamówienia powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres do dostawy Produktu, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkty będące przedmiotem Zamówienia.
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie musthave24.pl oraz (2) przesłanie wiadomości, o której mowa w pkt. 5.2 Regulaminu.
 6. UMOWA POŚREDNICTWA, TERMIN REALIZACJI, SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę. Usługa Sklepu obejmuje odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Usługodawca jest obowiązany wykonać Usługę Sklepu bez wad.
  2. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  3. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika w sytuacji, gdy zamawiający w formularzu zamówienia poda niepoprawny adres.
  4. Korzystanie z Usługi Sklepu jest odpłatne. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje także płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży.  Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta nie obejmuje ceł i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu.
  5. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sklepu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Sklepu oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa.
  6. Koszty Usługi Sklepu uwidocznione na stronie Musthave podane są w zależności od wyboru Klienta w złotych polskich i zawierają podatki, z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu. O łącznych kosztach Usługi wraz z podatkami – z zastrzeżeniem cła i podatków, o których mowa w pkt. 4 Regulaminu – a także o ewentualnych innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego, w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia - zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
  7. Sklep Internetowy udostępnia następujące sposoby płatności:
   płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
  8. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  9. Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Pośrednictwa, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia. 
  10. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującymi sposobami, kosztami i terminami dostawy Produktu:
   1. Dostawa Produktu do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową.
   2. Koszt dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
   3. Termin dostawy Produktu wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, przy czym nie może on przekroczyć 60 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia dokonania płatności przez Klienta, a w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA
  1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.
  2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
   Klient zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o zwrocie. Towar powinien zostać dostarczony na adres Pośrednika. Koszty dostawy ponosi Klient; przelewa na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
   Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w załączniku nr 1 do regulaminu. Pośrednik przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o zwrocie towaru drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: musthave24pl@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Klient jest obowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć wadliwy towar na adres Pośrednika.
  2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: musthave24pl@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
  3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres musthave24pl@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika.
  4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
  5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
  6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

     Wzór formularza odstąpienia od umowy
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   –    Adresat: 

   _____________________________________________________________
   [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy  oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]
   –    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)  
   –    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
   –    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
   –    Adres konsumenta(-ów)
   –    Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt
   –    Podpis konsumenta(-ów) 
   –    Data
   (*) Niepotrzebne skreślić.
    
 9. PRZETWARZANIE DANYCH  OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
  2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.
  3. Dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego winny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na koncie Klienta.
  4. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Pośrednik uprawniony jest do przesyłania Klientowi drogą elektroniczną tych treści.
  5. Podane w formularzu zgłoszeniowym i/lub rejestracyjnym dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.
  6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.